Všeobecné obchodné podmienky - Notifi.eu

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky 17 minút čítania

Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Prevádzkovateľom a Používateľmi aplikácie Notifi

1. Základné ustanovenia

2. Proces uzatvorenia zmluvy

3. Predmet zmluvy

4. Používanie aplikácie

5. Čo nie je povolené na platforme Notifi

6. Ukončenie účtu

Môžeme ukončiť alebo pozastaviť váš Účet a prístup k Službe (alebo akejkoľvek jej časti) okamžite, bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, ak porušíte alebo nedodržíte ktorékoľvek z ustanovení uvedených v týchto Podmienkach. Ukončenie účtu vás nezbavuje žiadneho záväzku vzniknutého alebo vzniknutého pred takýmto ukončením, ani neobmedzí akúkoľvek zodpovednosť, ktorú by ste inak mohli mať voči Spoločnosti.

Bez toho, aby sme sa odchýlili od našich vyššie uvedených práv na ukončenie, môžeme sa rozhodnúť dočasne pozastaviť váš účet (vrátane akéhokoľvek prístupu k nemu) a/alebo službu v nasledujúcich prípadoch:

Vyššie uvedené práva na pozastavenie sú doplnkom k akýmkoľvek opravným prostriedkom, ktoré nám môžu byť k dispozícii v súlade s týmito podmienkami a/alebo príslušným zákonom.

7. Chod aplikácie a databáza

8. Zodpovednosť za škodu a obmedzenie zodpovednosti

Neprijímame žiadnu zodpovednosť ani zodpovednosť v súvislosti so zmluvou, deliktom, nedbanlivosťou, porušením zákonnej povinnosti alebo inak za akékoľvek nepríjemnosti, stratu, poškodenie, náklady alebo výdavky, ktoré komukoľvek vznikli alebo utrpeli v dôsledku akýchkoľvek informácií obsiahnutých alebo poskytovaných službou ( pokiaľ takáto zodpovednosť nemôže byť zo zákona vylúčená alebo obmedzená a v takom prípade bude naša zodpovednosť obmedzená na maximálnu mieru povolenú zákonom).

VÝSLOVNE SÚHLASÍTE, ŽE SLUŽBU POUŽÍVATE NA VLASTNÉ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVANÁ NA ZÁKLADE „TAK, AKO JE“ A „AKO JE DOSTUPNÁ“. V ÚPLNOM ROZSAHU POVOLENOM PLATNÝM ZÁKONOM VÝSLOVNE ODMIETAME VŠETKY ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU, ČI UŽ VÝSLOVNÉ ALEBO IMPLICITNÉ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLICITNÝCH ZÁRUK OBCHODOVANIA ZA PARTNERSTVO ZA PARTNERSTVO PURFETNUL. SLUŽBA ALEBO INFORMÁCIE, OBSAH, MATERIÁLY ALEBO PRODUKTY ZAHRNUTÉ V SLUŽBE. NEPOSKYTUJEME ŽIADNU ZÁRUKU, ŽE SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽIADAVKY, ALEBO ŽE SLUŽBA BUDE NEPRERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ ALEBO BEZCHYBNÁ, ŽE BUDE OPRAVENÉ VADY, ALEBO ŽE STRÁNKA ALEBO AKÝKOĽVEK BUDE ALEBO NEBUDE BEZPLATNÝ, ALEBO ŽE AKÉKOĽVEK INFORMÁCIE ALEBO RADY, KTORÉ ZÍSKATE V DÔSLEDKU VÁŠHO POUŽÍVANIA SLUŽBY, BUDÚ PRESNÉ ALEBO SPOĽAHLIVÉ.

ŽIADNE RADY ANI INFORMÁCIE, ČI UŽ ÚSTNE ALEBO PÍSOMNÉ, ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY ALEBO ZO SLUŽBY, NEZAKLADAJÚ ŽIADNU ZÁRUKU ANI NEVYTVÁRAJÚ ŽIADNU ZODPOVEDNOSŤ, KTORÁ NIE JE VÝSLOVNE UVEDENÁ V PODMIENKACH. BUDETE VÝHRADNE ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK POŠKODENIE VÁŠHO (ALEBO VAŠICH POUŽÍVATEĽOV) POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU ALEBO ELEKTRONICKÉHO ZARIADENIA ALEBO STRATU ÚDAJOV, ALEBO AKÚKOĽVEK INÉ STRATY ALEBO ŠKODY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA SLUŽBY. V MAXIMÁLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM VYLUČUJEME VŠETKY ZÁRUKY.

SPOLOČNOSŤ ČI PRIDRUŽENÉ SPOLOČNOSTI, NIE SÚ ZA ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, ZODPOVEDNÍ ZA AKÉKOĽVEK NEPRIAME, PRIAMY, NÁHODNÉ ŠKODY. SLUŽBA, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, NERUČÍ ZA VAŠE PRÍPADNÉ ŠKODY ALEBO STRATU ZISKU PLYNÚCE Z POUŽÍVANIA SLUŽBY ČI UŽ OPRÁVNENE, ALEBO NIE, STRATY ÚDAJOV ZAVINEN7CH VAMI, ČI VAMI POVERENOU OSOBOU, ALEBO INÝCH NEHMOTNÝCH VECÍ, AJ KEĎ BOLA, ČI NEBOLA VAŠA SPOLOČNOSŤ ČI JEDNOTLIVEC UPOZORNENÁ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKOD A AJ KEĎ SA TAKÉTO ŠKODY PREDVÍDALI A STALI ALEBO NIE.

KONKRÉTNE SÚHLASÍTE, ŽE NIE SME PRIAMO A ANI NEPRIAMO ZODPOVEDNÍ VOČI VÁM ANI NIKOMU INÉMU ZA AKÉKOĽVEK NEZÁKONNÉ, EXPLICITNÉ ALEBO INAK NEVHODNÉ SPRÁVANIE AKEJKOĽVEK ĎALŠEJ STRANY V SLUŽBE ALEBO PROSTREDNÍCTVOM SLUŽBY, ALEBO ZA AKÉKOĽVEK PORUŠENIE PRÁV NIE OBMEDZENÉ NA PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA, PRÁVA NA PUBLICITU ALEBO PRÁVA NA SÚKROMIE. NIEKTORÉ JURISDIKCIE NEUMOŽŇUJÚ OBMEDZENIE ALEBO VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, V TAKÝCHTO JURISDIKCIÁCH JE NAŠA ZODPOVEDNOSŤ OBMEDZENÁ V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM ZÁKONOM.

Týmto prehlasujete a zaručujete nám, že všetci používatelia vašich služieb sú a budú viazaní výnimkou a obmedzením zodpovednosti voči nám v rovnakom rozsahu, ako je uvedené v tomto dokumente. Ak nie ste spokojní s akoukoľvek časťou služby alebo s ktoroukoľvek z týchto podmienok používania, vašim jediným a výhradným právom je prestať používať túto službu

9. Ochrana osobných údajov

10. Reklamácia a technická podpora

11. Cena služieb a platba za služby

12. Affiliate program

13. Záverečné ustanovenia

 

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 1.9.2021 a rušia predchádzajúce znenie VOP.


Ak sa akékoľvek ustanovenie týchto podmienok bude považovať za nezákonné, neplatné alebo z akéhokoľvek dôvodu nevykonateľné, potom sa toto ustanovenie bude považovať za oddeliteľné od týchto podmienok a nebude mať vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek zostávajúcich ustanovení. Tieto Podmienky môžeme upraviť, úplne alebo čiastočne, kedykoľvek s upozornením alebo bez neho. Bez nášho výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete postúpiť, previesť ani udeliť sublicenciu na na žiadnu s poskytovaných služieb a ani prevádzať žiadne alebo všetky svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok. Žiadne zrieknutie sa akéhokoľvek porušenia alebo neplnenia podľa tejto zmluvy zo strany žiadnej strany sa nebude považovať za zrieknutie sa akéhokoľvek predchádzajúceho alebo následného porušenia alebo zlyhania.


Naposledy upravené: 19 Júl, 2022